Poznáte pracovné výrazy v holandských dokumentoch?

 

Získali ste nový job v Holandsku. Podpisujete pracovnú zmluvu, vybavujete si registráciu v krajine. Stretávate sa s rôznymi pojmami v holandských dokumentoch.

Rozumiete všetkým výrazom, ktoré sa týkajú Vašej práce?

Pomôžeme Vám zorientovať sa:

Jaaropgave: holandská daňová karta

Číslo BSN:je to identifikačné číslo pridelené každému, kto býva a pracuje v Holandsku. Ak máte číslo

BSN (het Burger Service Nummer), budete môcť oveľa jednoduchšie vybaviť rôzne úradné záležitosti.

Číslo BSN nahradilo doteraz používané číslo Sofi. S číslom BSN si už môžete hľadať prácu.

Loon/ loonbelasting/volksverzekeringen: čiže hrubá mzda. Vymeriavací zdaňovací základ

mzdy/vymeriavací základ pre odvody na sociálne poistenia: suma mzdy uvedená v ročnom daňovom

priznaní je základom vyúčtovania dane zo mzdy (= mzda pred zdanením), splatná v danom roku.

Ingehouden Loonbelasting/premie volksverzekering(loonheffing): Daň zrazená zo mzdy/odvody na

sociálne poistenia: daň zo mzdy a odvody na sociálne poistenia sú zrážané zo mzdy ako jedna suma.

Sociálne poistenia tvoria odvody na pohrebné (ANW), na dôchodkové poistenie (AOW), do fondu

rodinných prídavkov (AKW) a na poistenie proti mimoriadnym nákladom na zdravotnú starostlivosť

(AWBZ).

Verrekende arbeidskorting: Zúčtovaná zamestnanecká úľava: zamestnanecká úľava predstavuje časť

úľavy na dani zo mzdy. Nepredstavuje zrážku zo mzdy, ale oprávnené znížené zdanenie uplatnené zo

strany zamestnávateľa.

Loon Zorgverzekeringswet: Mzdový základ na výpočet pohľadávky vyplývajúcej zo Zákona o

zdravotnom poistení (ZVW).

Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet: Zrazené odvody na zdravotné poistenia/náhrada dane zo

mzdy odvodu na sociálne poistenie.

Levensloopverlofkorting: Úľava za odpracované obdobie: na základe stáže má zamestnanec právo na

úľavu na dani zo mzdy/odvodov na sociálne poistenia, ktoré sú vypočítavané zo mzdy: úľava za odpracované obdobie.

Loonheffingskorting: Úľava na dani zo mzdy: pokiaľ je možné uplatniť úľavu na dani zo mzdy, daň zo

mzdy/odvody na sociálne poistenia sú vypočítané na základe mzdy s odrátaním sumy úľavy.

Zamestnávateľ má štyri možnosti na uplatnenie úľavy: všeobecná úľava na dani, (zvýšená)

zamestnanecká úľava, úľava pre starších zamestnancov, úľava pre postihnutú mládež.

Ziekenfonds/z.k.v premie ziekenkostenverzekering: prémia na zdravotné poistenie

ZVW bijdrage wg: odvody na zdravotné poistenie (rekompenzované zamestnávateľom)

ZVW inhouding wn: odvody na zdravotné poistenie (časť hradená zamestnancom)

AOW: dôchodkové poistenie

ANW: odvody na pohrebné

AWBZ: poistenie proti mimoriadnym nákladom na zdravotnú starostlivosť pre prípad chronických

ochorení

WAO verzekerd ja/nee: poistenie pre prípad práceneschopnosti áno/nie (invalidný dôchodok)

PENS (Pensioen): doplnkové dôchodkové poistenie

VUT (Vervroegde Uittreding): odvody na predčasný dôchodok

CAO (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst) : kolektívna pracovná zmluva

ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen):  všeobecný zväz pracovných agentúr

NBBU: organizácia, ktorá združuje  pracovné agentúry

Veríme, že tento krátky prehľad Vám pomôže zorientovať sa v najčastejších výrazoch, s ktorými sa počas Vášho pracovného pobytu v Holandsku môžete stretnúť.

Štítky: Bruttolohn, BSN, daň z príjmu, dane, daňová refundácia, dôveryhodná firma, Holandsko, Jaaropgave:, minimálna mzda, netto mzda, práca, SOFI, Uchádzači, Universal Consulting, výplatná páska, zamestnanie
Najnovšie články

Podobné príspevky